Testimonials

SANTOSH  

SANTOSH

PRASAD

PRASAD


RAMAN

G. UDAY SHANKAR  NAVY RETIRED PERSON,  AGE.63,  I AM USING GOMUTRA DIABETIC PURPOSE WONDER FUL RESULT  THANK U VISAKHA AYUSH CENTRE.


MY NO 9396310682

G.UDAY SHANKAR